Search Result of "กากสับปะรด"

About 9 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกรดกลูโคนิกจากกากสับปะรดโดยใช้กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์การหมัก และการแยกด้วยเมมเบรน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัยประเภทสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้กากสับปะรดเป็นอาหารโคขุน

ผู้เขียน:Imgพรทวี อยู่บุรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดวงพร วรสุนทโรสถ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลการใช้กากสับปะรดในสูตรอาหารไก่กระทงระยะไก่เล็ก 0-3 สัปดาห์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การลดจำนวนครั้งและการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้สูตรผงละลายน้ำของ Pseudomonas fluorescens SP007s ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของเกลือโปแตสเซียมคลอไรด์ กากสับปะรด และ รำข้าวสาลี ต่อคุณภาพของไส้กรอก อิมัลชั่นที่ลด ปริมาณไขมัน

ผู้เขียน:Imgสมจินตนา สุมิตสวรรค์

ประธานกรรมการ:Imgนางมาลัยวรรณ อารยะสกุล, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีพืช, เอนไซม์วิทยา, ชีววิทยาระดับโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , โรคของพืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน , ระบบการจัดการโรคพืช

Resume