Search Result of "กากสบู่ดำ"

About 56 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เตาพลังงานจากกากสบู่ดำ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

เตาพลังงานจากกากสบู่ดำ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้กากสบู่ดำเป็นวัตถุดิบในอาหารผสมรวมในโคขุน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

งานวิจัย

การทดสอบกากสบู่ดำในรูปของปุ๋ยต่อผักชนิดต่างๆ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.อิสรา สุขสถาน

แหล่งทุน:D1 Oils Plant Science (Thailand) Co., Ltd.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19

หัวเรื่อง:ศึกษาการผลิตเอนไซม์โปรติเอส บนกากสบู่ดำหลังผ่านการสกัดน้ำมันออกโดยวิธีการหมักแบบแห้ง ด้วยรา Aspergillus oryzae

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดฟองจากกากสบู่ดำเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอิฐมวลเบา

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากสบู่ดำเพื่อผลิตข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตน้ำมันชีวมวลจากกากสบู่ดำโดยปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบสกรูสองขั้นตอน

ผู้เขียน:Imgพรรณภา สมเชื้อเวียง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุจิณณา กรรณสูต, Imgวีรชัย สุนทรรังสรรค์, Imgสุจิณณา กรรณสูต

123