Search Result of "กากชาเขียว"

About 8 results
Img

งานวิจัย

ผลของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อหอยเชอรี่ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทราวรรณ คำบุญเรือง, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชีวภาพและสารทุติยภูมิของไลเคนในวงศ์พาร์มีเลีย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้กากชาเขียวในอาหารผสมรวมต่อลักษณะการผลิตของโคนมพันธุ์ผสม

Img

Researcher

ดร. ภัทราวรรณ คำบุญเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาของสัตว์, ปรสิตวิทยา, Animal Physiology, Parasitology

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, Imgนางวรรณี ชิวปรีชา, Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

Img

Researcher

ดร. เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานเชื้อรา ราวิทยา, ราในน้ำและดิน รามูลสัตว์, ราสาเหตุโรคพืช ราทนร้อน, ราเอนโดไฟท์, ไมคอร์ไรซาของกล้วยไม้

Resume