Search Result of "กากกาแฟ"

About 45 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสีเขียวและเส้นพอลิเมอร์ชีวภาพเชิงประกอบของพอลิแบคติกแอซิดและกากกาแฟโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การดูดซับสารกำจัดศัตรูพืชคลอไพริฟอสตกค้างในน้ำด้วยกากกาแฟ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ Java Stool

นักวิจัย: Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

123