Search Result of "กาก"

About 691 results
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

หนา้ กากป้องกันสารเคมี (2020)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

หนา้ กากป้องกันสารเคมี (2020)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กากเม่าเศษเหลือที่น่าสนใจ (2017)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลของการใช้กากเม่าในการเลี้ยงสัตว์ (2018)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตซีโอไลท์ชนิด ZSM-5 ขนาดเล็กพิเศษจากกากของแข็ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอนุภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกากเต้าหู้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:บริษัท สไมล์บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (คุณธัญญ์นรี เจริญเขมัสศิริ )

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกาซไฮโดรเจนจากกากตะกอนของโรงงานกระดาษ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์ของกากมันสำปะหลังในการนำมาเป็นอาหารสุกร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

12345678910...