Search Result of "กัลยาณี สุวิทวัส"

About 249 results
Img

Researcher

นาง กัลยาณี สุวิทวัส

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านไม้ผลเขตร้อน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินพันธุ์กล้วยที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้ำว้าอย่างยั่งยืน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำวัาเชิงอุตสาหกรรม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างขบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทกล้วยไข่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเก็บรักษา Banana Biobank สำหรับแปลงหลัก (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, Imgนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมการออกดอกของสับปะรดด้วยสารพาโคลบิวทราโซล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
12345678910...