Search Result of "กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์"

About 22 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ศักย์การผลิตเพื่อการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgกังวาลย์ จันทรโชติ

กรรมการวิชาเอก:Imgทวีป บุญวานิช, Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Analysis of Aquatic Ecosystem Response for Zone Management of Ban Pho Town, Chachoengsao Province, Thailand)

ผู้เขียน:Imgกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research was carried out in the Ban Pho Town ship, Chachoengsao Province in the eastern part of Thailand, an important area for aquaculture. The objectives of the study were to assess the aquatic status and its potential carrying capacity for pollution and to understand the ecosystem response to human and natural impacts leading to a proposal for an appropriate zone management approach for sustainable utilization of the area. Information on community-based utilization patterns was obtained through surveys using questionnaires. Field conditions were monitored by 2-monthly surveys from August 2004 to August 2005. The survey areas covered 12 stations in the middle zone of the Bangpakong River, 12 stations at adjacent canal mouths that received pollution loads from a nearby community and 29 stations at pollution point sources. Results indicated that Bangpakong River was eutrophic all year round. High nutrient loads from Ban Pho community continuously flow into the aquatic environment. The highest concentration of NH4 + nutrients came from crocodile farms (5,408 mg/m3), whereas maximum total loads (299?109 mg) during the year were from domestic sources. Total nutrient loads varied temporally and were different among zones. Almost all nutrient levels were high during highloading periods while the remediation potential was generally low. Land remediation potential with respect to NH4 + and PO4 3- was inexcess of 30 times more efficient in areas with comparatively high flow rates and more mangrove vegetation. In terms of river-water remediation potential, the efficiency of NH4 + elimination was less during the dry period. It was observed that the Na Lang, Nong Bua and Yai Loy canals were affected by some human and environmental impacts. These areas needed more attention with regard to monitoring and management. In addition, focus should also be given to the areas around the Pra Wet canal because of their low remediation potential during the dry period. Results of multivariate analysis on the ecosystem responses indicated that functions of NH4 + and total suspended solids in the aquatic system significantly influenced chlorophyll a changes. Based on the overall results, area zonation of the Ban Pho Town was being proposed and problems were being prioritized. Moreover, the application of integrated models suggested the need for better water quality control and/or management.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 3, Jul 08 - Sep 08, Page 513 - 521 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นางสาว มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมงชายฝั่ง

Resume

Img

Researcher

ดร. สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลา, การจำแนกชนิดลูกปลาวัยอ่อน

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว จิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมง, ชุมชนประมง-เศรษฐกิจสังคม

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองเชิงบูรณาการสำหรับประเมินระดับของมลพิษทางน้ำสูงสุดที่สามรถยอมรับได้: กรณีศึกษาแม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกังวาลย์ จันทรโชติ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านการประเมินสถานภาพของสิ่งแวดล้อม, ด้านการเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี, ด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชทะเล

Resume

Img
Img

งานวิจัย

แผนงานวิจัยศักย์การผลิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาเขตการใช้ประโยชน์ในบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, Imgนาย ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:คุณภาพน้ำ , การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, การประเมินสถานภาพยูโทรฟิเคชันและกำลังผลิตของแหล่งน้ำ, การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประยุกต์ใช้สถิติในการจัดการประมง, การจัดการประมง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

Resume

12