Search Result of "กังหัน"

About 170 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 20 กิโลวัตต์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากังหันลมสูบน้ำพร้อมทดสอบ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสาธิต พงษ์ดวง, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789