Search Result of "กะเทาะ ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก เครื่องเพาะข้าวกล้องงอก กึ่งอัตโนมัติ"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การศึกษาการกะเทาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอกโดยเครื่องเพาะแบบกึ่งอัตโนมัติ

Img

Researcher

นางสาว แก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการอบแห้ง, เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume