Search Result of "กะปิ"

About 40 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิบรรจุขวดพร้อมบริโภค (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาววีณา ชูคีรียานันทกุล)

Img

งานวิจัย

กลิ่นรสในกะปิ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:บริษัท สเตรท ไลน์ บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่: 1124 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:กะปิผัดหมู

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: กะปิผัดหมู
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: HG-f8F6OquM
Updated: 2012-12-14T20:05:39.000Z
Duration: 351 seconds


Img

ที่มา:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:น้ำพริกกะปิก้อน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเข้าร่วมการใช้เวลาว่างและความพึงพอใจในการใช้เวลาว่างของประชาชนในเขตบางกะปิที่มีต่อการให้บริการทางนันทนาการของกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgบริพัฒน์ อัศวาณิชย์

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKulaya Tantiphlachiva, Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง อุษาพร ภูคัสมาส

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร, การพัฒนาสูตร คิดค้นและพัฒนาตำรับอาหาร

Resume

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การเสนอผลงานด้านโปสเตอร์ดีเด่น (2015)

ผลงาน:ผลของออกซินและกะปิต่อการขยายพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

นักวิจัย: Imgดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgณฐชล วีรทัตประภา Imgดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:ศูนย์วิจัยแลพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกะปิ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปริญญา ลิมป์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพของกะปิ

ผู้เขียน:Imgขันทอง เพ็ชรนอก

ประธานกรรมการ:Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจุฑามาศ เอกะวิภาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:คุณภาพของกะปิที่จำหน่ายในกรุงเทพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

12