Search Result of "กว๊านพะเยา"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในน้ำผิวดิน และตะกอนดิน และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณกว๊านพะเยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในน้ำผิวดิน และตะกอนดิน และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณกว๊านพะเยา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำที่เกิดจากธรณีแปรสัณฐานต่อลักษณะทางอุทกวิทยาของลุ่มน้ำอิงตอนบน

ผู้เขียน:Imgรังสรรค์ เกตุอ๊อต

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย อลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมืองเชิงสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

Resume

Img

Researcher

ดร. อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, มลพิษสิ่งแวดล้อม

Resume