Search Result of "กล้วยไม้ดิน"

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

กล้วยไม้ดินในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

กล้วยไม้ดินบางชนิดในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินบริเวณลานสนสามใบในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ผลของชนิดวัสดุปลูกต่อปริมาณและคุณภาพรากของกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสม เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเซลล์วิทยา

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ความสามารถในการผสมตัวเองและผสมข้ามระหว่างกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสม 'จุฬาลักษณ์' และลูกผสมสีเหลือง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินบริเวณลานสนสามใบในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินบริเวณโคกนกกระบา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการผสมตัวเองและผสมข้ามระหว่างกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสม 'จุฬาลักษณ์' และลูกผสมสีเหลือง

ผู้เขียน:Imgศิวพร แก้วชุ่มชื่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgสมภพ ฐิตะวสันต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:กล้วยไม้ดินในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แผนงานวิจัย การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกล้วยไม้ประดับของไทย/ โครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองบางชนิดเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12