Search Result of "กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ "เกษตรศาสตร์ 2"

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์2

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2

Img

Researcher

นาง เบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย

Resume

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ่ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, Imgนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ "เกษตรศาสตร์ 2"

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, Imgนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร

Img

Researcher

นาง กัลยาณี สุวิทวัส

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านไม้ผลเขตร้อน

Resume

Img

งานวิจัย

การสร้างขบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทกล้วยไข่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว พินิจ กรินท์ธัญญกิจ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและไม้ผลเขตร้อน

Resume

12