Search Result of "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทุนทางสังคมที่สนับสนุนความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร: ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านประทุน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ผู้เขียน:Imgธีรเดช ชำนาญกิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลระดับประเทศในปีพ.ศ. 2549-2552

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผู้หญิงกับการเกษตร , การส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท , การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้หญิงเกษตร, การผลิตเอกสารเผยแพร่และจัดรายการวิทยุ

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgนัชชา อินทวงษา

ประธานกรรมการ:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการ เกษตรของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgนารากร ติยายน

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยชาญ มณีนุษย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินในการลงทุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgรัมภา จันทร์เสมา

ประธานกรรมการ:Imgนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ผู้เขียน:Imgถวิล อินทรโม

ประธานกรรมการ:Imgนางจุรี สุวรรณพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนิติ ผดุงชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ผู้เขียน:Imgนันทวัน จันทร์หวา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนฤมล ศราธพันธุ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgชุติมา วนานันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:KURDI

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับรางวัลระดับประเทศในปีพ.ศ.2549-2552

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgอารีย์ ธีระดำรงตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12