Search Result of "กลวิธี"

About 216 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ทัศนคติต่อคนไทยและคนจีนของชาวไทยที่เรียนภาษาจีนและชาวจีนที่เรียนภาษาไทย: การศึกษาด้วยกลวิธีพรางเสียงคู่. (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. Yang Lizhou

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ (เงินรายได้โครงการปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ จำนวน 150,000 บาท และเงินสนับสนุนฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 50,000.00 บาท)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงกลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนิสิตไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

วาทกรรมโรงพยาบาลเอกชน:กรณีศึกษากลวิธีการใช้คำศัพท์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.พรรณษา พลอยงาม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของผู้ประกอบการตามชายหาดในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

The Face Thailand: กลวิธีความไม่สุภาพในรายการเรียลลิตี้โชว์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...