Search Result of "กลยุทธ์การเรียนรู้"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาญี่ปุ่น, การเรียนรู้การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น, ความเชื่อและและกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น, การเรียนการสอนเชิงรุก

Resume

Img

Researcher

นางสาว วรรณวิภา หงส์นภาดล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:educational psychology, healthcare service and tourism (medical tourism)

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุภิญญา ปัญญาสีห์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาอังกฤษ

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษอังกฤษในฐานะภาษต่างประเทศ, หลักสูตรและการสอน

Resume

Img

Researcher

นาง จิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์ประยุกต์

Resume