Search Result of "กฤษณะ พวงระย้า"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองด้วยการเลื่อนระดับการสืบเสาะหาความรู้วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดมเดชา พลเยี่ยม

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเรียนฟิสิกส์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนผ่านบริบท, การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรุ้ กิจกรรมปฏิบัติการและการประเมินเพื่อพัฒนาในคณิตศาสตร์

Resume