Search Result of "กระแสน้ำ"

About 50 results
Img
Img

งานวิจัย

กระแสน้ำในอ่าวพัทยา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, อาจารย์, Imgนายสาโรจน์ เริ่มดำริห์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขคำนวณกระแสน้ำขึ้นน้ำลง โดยปรับเปลี่ยนแอมปลิจูดขององค์ประกอบน้ำขึ้นน้ำลง ในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Three-dimensional hydrodynamic modelling study of reverse estuarine circulation: Kuwait Bay

ผู้แต่ง:ImgDr. Yousef Al-Osairi, ImgDr.Tanuspong Pokavanich, Lecturer, ImgMr. Nada Alsulaiman,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

นาย สุจินต์ ดีแท้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

Resume

Img

ที่มา:บริษัท ซิกมา ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาสภาพทางสมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณปากน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แบบจำลองกระแสน้ำขึ้นน้ำลงโดยใช้ POM ในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษากระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณที่มีการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

123