Search Result of "กระเพาะอาหาร"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของขนาดอนุภาคและขนาดเม็ดอาหารต่อกระบวนอัดเม็ดอาหาร สมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ของสารอาหาร คุณภาพซาก และรอยโรคในกระเพาะอาหารในสุกร

Img

ที่มา:จามจุรีวิชาการ 100ปีวิศวฯจุฬาฯ 2556 การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:สไลด์เนื้อเยื่อถาวรของกระเพาะอาหารจากน้้ายาคงสภาพ 3 ชนิด ที่มีผลต่อความคงทนของการติดสี H& E

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:จุลกายวิภาคศาสตร์และเนื้อเยื่อเคมีแบบไกลโคคอนจูเกตบนเนื้อเยื่อบุผิวของกระเพาะอาหารของลูกปลาบึก

ผู้เขียน:Imgจินดาหรา เปรมปราโมทย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgเกรียงไกร สถาพรวานิชย์, Imgดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นที่ได้รับการส่องกระเพาะอาหารในโรงพยาบาลราชวิถี

ผู้เขียน:Imgเสาวลักษณ์ วงศ์กาฬสินธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการพัฒนาการของกระเพาะอาหาร ระยะแรกแก่ ลูกปลาม้า

ผู้เขียน:Imgดาราวรรณ สิทธาจารุวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสุรังสี ไม้กลัด, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่49

หัวเรื่อง:การป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยใช้สารสกัดผลฟักแม้วในหนูวิสตาร์เพศผู้

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยใช้สารสกัดผลฟักแม้วในหนูวิสตาร์เพศผู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์

Img
123