Search Result of "กระเจี๊ยบเขียว"

About 71 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของสารสกัดกระเจี๊ยบเขียวต่อการสะสมไขมันในเซลล์ตับ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img

งานวิจัย

การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีแมลงฝังตัวอยู่ภายในโดยวิธีไม่ทำลายด้วยคลื่นเนียร์อินฟราเรดย่านใกล้ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐภรณ์ สินันตา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษของกระเจี๊ยบเขียวต่อเซลล์เพาะเลีี้ยง (2020)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัทราวรรณ คำบุญเรือง, อาจารย์, Imgผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ, Imgผศ.ดร.บุญญารัช ชาลีผาย, Imgผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช

Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดกระเจี๊ยบเขียว (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

Img
Img

งานวิจัย

การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีแมลงฝังตัวอยู่ภายในโดยวิธีไม่ทำลายด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐภรณ์ สินันตา

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

1234