Search Result of "กระบวนการเอกซ์ทรูชัน"

About 100 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยนวัตกรรมการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโดยใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณธรรมนุญ แก้วเตชะ)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดลองผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่น (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

แหล่งทุน:บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นต่อการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพดฯ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSeiichiro Isobe

แหล่งทุน:UNU-Kirin Fellowship Programm

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
12345