Search Result of "กระบวนการเร่งความเก่า"

About 4 results
Img

งานวิจัย

ผลของกระบวนการเร่งความเก่าต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเมล็ดข้าวและแป้งข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สวพ.มก.

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการเร่งความเก่าต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเมล็ดข้าวและแป้งข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume