Search Result of "กระบวนการเป่าขึ้นรูป"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การกระจายตัวความหนาผนังในกระบวนการเป่าขึ้นรูปพอลิเมอร์

ผู้เขียน:Imgปาณัสม์ กาลนิล

ประธานกรรมการ:Imgสมเจตน์ พัชรพันธ์

Img
Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ ชุติชูเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Operations Research/Operations Management, Applied Statistics

Resume