Search Result of "กระบวนการผลิตไบโอดีเซล"

About 55 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีสีเขียว (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะตัวเร่งปฎิกิริยาอัลคาไลเฮกซะไททาเนต M2Ti6O13 ที่ถูกรีดิวซ์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจริน กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมผุ้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Img
Img
Img
123