Search Result of "กระบวนการผลิตโรเตอร์"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

การออกแบบพารามิเตอร์สำหรับกระบวนการผลิตโรเตอร์ (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ ชุติชูเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Operations Research/Operations Management, Applied Statistics

Resume