Search Result of "กระบวนการผลิต"

About 1836 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด

หัวเรื่อง:การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Img

ที่มา:การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการล้างชิ้นงานขนาดเล็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนดลยีสะอาดประจำปี 2552

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบการบดข้าวแบบใช้น้ำและไม่ใช้น้ำ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการล้างชิ้นงานขนาดเล็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการบดข้าวแบบใช้น้ำและไม่ใช้น้ำ

Img

ที่มา:การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพื่อการส่งออก แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2556

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...