Search Result of "กระจ่างใส (brightening)"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume