Search Result of "กรรณิการ์ แก้วส่องแสง"

About 11 results
Img

งานวิจัย

การควบคุมการออกดอกของสับปะรดด้วยสารพาโคลบิวทราโซล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (5)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การยับยั้งการออกดอกของสับปะรดด้วยพาโคลบิวทราโซล (2011)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การยับยั้งการออกดอกของสับปะรดด้วยพาโคลบิวทราโซล (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการยับยั้งการออกดอกและลักษณะสัณฐานในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

ผู้เขียน:Imgกรรณิการ์ แก้วส่องแสง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การควบคุมการออกดอกของสับปะรดด้วยสารพาโคลบิวทราโซล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

ดร. ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Horticultural Physiology and Production

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาไม้ผล

Resume

Img

Researcher

นาง กัลยาณี สุวิทวัส

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านไม้ผลเขตร้อน

Resume