Search Result of "กรดไขมันอิสระ"

About 31 results
Img

งานวิจัย

การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กรดไขมันอิสระและเอนไซม์ไลเปสในผลมะพร้าวอ่อนภายหลังการเก็บเกี่ยว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgนางสาวสมนึก พรมแดง

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ระยะสุกและอุณหภูมิที่มีอิทธิพลต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำระหว่างการเก็บรักษา

Img

ที่มา:มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี

หัวเรื่อง:การออกแบบและสร้างเครื่องแยกกรดไขมันอิสระออกจากนำมันปาล์มดิบโดยใช้เทคโนโลยีการกลั่นแบบต่อเนื่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:กรดไขมันอิสระและเอนไซม์ไลเปสในผลมะพร้าวอ่อนภายหลังการเก็บเกี่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์แฮมน่องไก่หมักแบบแห้ง: การเปลี่ยนแปลงกรดไขมันอิสระ สารประกอบไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน และเปปไทด์ที่แสดงสมบัติต้านอนุมูลอิสระในระหว่างกระบวนการผลิต

ผู้เขียน:Imgสุรีย์รัตน์ จอมเขียว

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกลั่นลดกรดไขมันอิสระออกจากนํ้ามันปาล์มดิบโดยการกลั่นด้วยไอนํ้าภายใต้สภาวะสุญญากาศ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาอะไมเลสจากแบคทีเรียชอบร้อน Thermoanaerobacterium sp.สายพันธุ์ NOI-1 และการผลิตน้ำตาลจากแป้งดิบและกากมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนกรดไขมันอิสระในน้ำมันที่ใช้แล้วเป็นไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการลดกลิ่นที่ไม่เป็นที่ยอมรับในนมแพะโดยใช้เครื่องระเหยแบบหมุน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การศึกษาทดลองปรับสภาพเปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิสระและความหนืดสำหรับเชื้อเพลิงผสมน้ำมันสบู่ดำ-น้ำมันเบนซิน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกกรดไขมันอิสระออกจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้เทคโนโลยีการกลั่น

ผู้เขียน:Imgคเณศว์ คลอดเพ็ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การใช้ไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่องในการยืดอายุรำข้าวและรักษาสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

12