Search Result of "กรดอะซิติก"

About 45 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติของผ้าไหมที่ตกแต่งทนยับด้วยกรดอะซิติก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความไวของเส้นใยเชื้อราน้ำก่อโรคสัตว์น้ำต่อโซเดียมคลอไรด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดอะซิติก และโพวิโดนไอโอดีน

Img

งานวิจัย

การศึกษาเชื้อราก่อโรคในไข่และตัวอ่อนปลาบึก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ อาบกิ่ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการห่อก่อนเก็บเกี่ยวต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและพันธุ์เนื้อแดงหลังการเก็บเกี่ยว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของกรดอะซิติก กรดซิตริก และน้ำมะนาวต่อองค์ประกอบ และสมบัติของโปรตีนสกัดเข้มข้นจากแมงกะพรุนสายพันธุ์หนัง (Rhopilema hispidum) และสายพันธุ์ลอดช่อง (Lobonema smithii)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรดอะซิติก กรดซิตริก และสารละลาย TOMAX ในการยับยั้ง Salmonella enteritidis ในผลิตภัณฑ์มายองเนส

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความไวของเส้นใยเชื้ราก่อโรคสัตว์น้ำต่อโซเดียมคลอไรด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดอะซิติก และโพวิโดนไอโอดีน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาและโปรตีนสะสมต่อคุณสมบัติความหนืดของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของกรดอะซิติกต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวและคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว

123