Search Result of "กรดจิบเบอเรลลิก"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม ‘Seaspray’ ด้วยวิธี Seed priming (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

Researcher

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกรดแอบไซซิก เบนซิลอะดีนีน เอทีฟอน และกรดจิบเบอเรลลิก ต่อปริมาณอะไมโลส โปรตีน และเบต้าแคโรทีนในเมล็ดข้าว

ผู้เขียน:Imgขวัญเนตร มีเงิน

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ อารีรบ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกษิดิศ ดิษฐบรรจง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม Seaspray ด้วยวิธี Seed priming

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์มะตาด (Dillenia indica L.) ด้วย น้ำ GA3 และ KNO3

Img

ที่มา:วารสารเกษตร

หัวเรื่อง:ผลของกรดจิบเบอเรลลิก (GA3)ต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงน้ำตาลของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์มะตาด (Dillenia indica L.) ด้วย น้ำ GA3 และ KNO3

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์มะตาด (Dillenia indica L.) ด้วย น้ำ GA3 และ KNO3

Img

ที่มา:งานประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ผลของการกระตุ้นความงอกด้วยสารเคมีต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม Seaspray

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม Seaspray ด้วยวิธี Seed priming

Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตระหว่างการพัฒนาและการเสื่อมสภาพของดอกบัวหลวง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

12