Search Result of "กนกอร สุวรรณศิลป์"

About 6 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลที่ ๒ ด้านการวิจัยและงานประจำ (2014)

ผลงาน:การตรวจสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกโดยวิธีทดสอบการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับในแบคทีเรีย

นักวิจัย: Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์ Imgกนกอร สุวรรณศิลป์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Img
Img

Researcher

ดร. ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:genetic engineering , plant tissue culture

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชมดาว สิกขะมณฑล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลการทดสอบประสาทสัมผัส การวิเคราะห์อาหาร, (Food Product Development and Sensory Evaluation)

Resume

Img

Researcher

นาง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหาร

Resume