Search Result of "[Zn(8-hydroxyquinoline)2]2 "

About 7 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอนินทรีย์, เคมีอนินทรีย์ประยุกต์

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเซ็นเซอร์เชิงแสงเพื่อวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

ช้อนอัจฉริยะ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปณิทัต หาสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รมิดา รัตนคาม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

นาง อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume