Search Result of " Yokthongwattana, K"

About 109 results
Img

Researcher

ดร. โชติกา หยกทองวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology, Plant Genetics and Epigenetics

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการทนเค็มของข้าวสายพันธุ์ไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การ screen หา mutant และศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ระดับ epigenetic ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จรัญญา ณรงคชวนะ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Promoter analysis of salt-responsive genes in the salt-tolerance line of Chlamydomonas reinhardtii

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
123456