Search Result of " Sumate Ouipanich"

About 23 results
Img

งานวิจัย

สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากมันและยางธรรมชาติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลกติคแอซิดและยางธรรมชาติดัดแปรโดยใช้สารก่อผลึกระดับนาโน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ชานอ้อยดัดแปรในการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Rubber Technology, Supercritical Fluid Extraction

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาภาชนะบรรจุประเภทขวดจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของสารอนินทรีย์ระดับนาโนต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติพื้นผิวของโฟมพอลิแลคติกแอซิด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนการศึกษาระดับบัณฑิต

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12