Search Result of " Konisranukul, W"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

The Development of the Prototype of Bamboo Shading Device

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuanwan Tuaycharoen, Associate Professor, Img Konisranukul, W,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของอุปกรณ์บังแดดไม้ไผ่ที่เหมาะสมสำหรับอาคารที่พักอาศัย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:แสงและการส่องสว่าง, การออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ, การออกแบบอาคารเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นวัตกรรมอาคาร, อาคารประหยัดพลังงาน

Resume