Search Result of " Ice cream"

About 95 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาวิธีการผลิตมาร์ชแมลโลว์เหลวสำหรับไอศกรีม (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรสช็อคโกแลตจากกล้วยน้ำว้าบด (2017)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไอศกรีมจากลูกหม่อน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การพัฒนาไอศกรีมสมุนไพรที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำและไขมันต่ำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgน.ส.นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

ผลของการใช้เวย์โปรตีนเข้มข้นในไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปิยะธิดา เกิดช่วย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

การใช้หญ้าหวานเป็นสารทดแทนน้ำตาลในไอศกรีมชาเขียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of Okra Cell Wall and Polysaccharide on Physical Properties and Stability of Ice Cream

ผู้แต่ง:ImgYuennan, P, ImgDr.Tanaboon Sajjaanantakul, Assistant Professor, ImgGoff, HD,

วารสาร:

Img

Img
12345