Search Result of " วิวัฒนาการของปลา"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas) และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodongigas) และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2550 (รางวัลชมเชย) (2007)

ผลงาน:ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodongigas) และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม

นักวิจัย: Imgดร.อำนวย จรด้วง, ศาสตราจารย์ Imgประดิษฐ์ แสงทอง ImgDr.Rafael Zardoya

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

INVENTOR AWARD ในนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 (2008)

ผลงาน:ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas) และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม

นักวิจัย: Imgดร.อำนวย จรด้วง, ศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลากัดป่าอีสาน (Betta smaragdina)และปลากัดป่าภาคใต้(Betta imbellis) เพื่อการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการจำแนกชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (Science, Research Fund, ScRF) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาย สมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ: วิวัฒนาการของปลา, นิเวศวิทยาของปลา

Resume

Img

Researcher

นาย สหัส ราชเมืองขวาง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลา การศึกษาวิวัฒนาการของปลาโดยใช้ DNA , ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume