Search Result of " การให้คำปรึกษา ระบบคู่สัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเอง เจตคติต่อวิชาชีพครู"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรการเรียนการสอน

Resume