Journal

Article
คุณลักษณะน้ำเชื้อของสมเสร็จในสภาพเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
Journal
Thai Journal of Veterinary Medicine (ISSN: 01256491)
Volume
41
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2011
Page
499-508
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-