Journal

Food Research International (ISSN: 09639969)
45
1
232-237
มกราคม 2012
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Output From Project

การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดในอาหารสัตว์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุม่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด บ้านท่าเรือ หมู่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ของเหลือทิ้งจากการตัดแต่งเห็ดในอาหารปลาสลิด,29 มี.ค. 2012 - 29 มี.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ปฏิบัตงานในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดในอาหารนกกระทาเนื้อ,3 เม.ย. 2012 - 3 เม.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ปฏิบัตงานในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดในอาหารนกกระทาเนื้อ,21 พ.ค. 2012 - 21 พ.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 251371 ชื่อวิชา Aquatic Animal Feed,18 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุม่ผู้เลี้ยงปลาสลิด หมู่ 5 บ้านท่าเรือ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี การใช้ประโยชน์ :พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดเสริมสารสกัดเห็ด,29 มี.ค. 2012 - 29 มี.ค. 2012