Journal

การรับรู้สภาพแวดล้อมด้านเสียงของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
1
32
1-12
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โครงการศึกษาผลกระทบทางนันทนาการในพื้นที่ธรรมชาติ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea.Area Manage.,28 ส.ค. 2013 - 28 ส.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308611 ชื่อวิชา Advan.Human Dimen.for Parks & Recrea. Areas,29 ส.ค. 2013 - 29 ส.ค. 2013