Journal

Article
อิทธิพลของสภาวะในการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะของผงซิริซินจากน้ำต้มรังไหมพันธุ์ดั้งเดิมของไทย
Journal
วารสารวิจัย มข (ISSN: 08593957)
Volume
16
Issue
7
Year
กันยายน - ตุลาคม 2011
Page
813-824
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-