Journal

Journal of Industrial Hemp (ISSN: 15377881)
13
1
20-36
มกราคม - มิถุนายน 2008
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738424 ชื่อวิชา Fiber Plants & Applications,4 มิ.ย. 2012 - 27 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738424 ชื่อวิชา Fiber Plants & Applications,3 มิ.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736546 ชื่อวิชา Fiber Plants & Advanced Applications,10 พ.ย. 2014 - 27 ก.พ. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055523 ชื่อวิชา Industrial Technology of Natural Fibers,30 พ.ย. 2012 - 21 ธ.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเส้นใยจากเปลือกต้นที่มีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ แหล่งทุน :ทุนวิจัยอุดหนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2013