Journal

Food Chemistry (ISSN: 03088146)
133
3
946-952
สิงหาคม 2012
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

จลนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองอบแห้งระหว่างการเก็บรักษา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นวัตกรรมการเอ็นแคปซูเลชันด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดจากถั่วเหลือง (Glycine max L.Merrill) แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ค. 2012 - 30 มิ.ย. 2014