Journal

การจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
32
2
243-251
พฤษภาคม - สิงหาคม 2011
นานาชาติ
-
-
-
-