Journal

Article
กรณีศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
Journal
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (ISSN: 01258370)
Volume
31
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2010
Page
1-16
Class
นานาชาติ
DOI
"_"
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโป แหล่งทุน :ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159597 ชื่อวิชา Seminar,15 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012