Journal

Article
ลักษณะ Signature ของพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
29
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2010
Page
33-42
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-