Journal

Article
ผลของการฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตนที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในนักศึกษาหญิงโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
Volume
10
Issue
1
Year
กรกฎาคม 2010
Page
163-183
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-