Journal

Article
การฝึกความแข็งแรงของลำตัวร่วมกับการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความเร็วของการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 25 เมตร
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
Volume
10
Issue
1
Year
มกราคม 2010
Page
31-54
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-